Ajuntament de Palma

Rainbow colors

CONSULTA CIUTADANA PER AL PLA IGUALTAT DE GÈNERE 2017-2021

L’àmbit local és on es desenvolupa la vida quotidiana de les persones i, per tant, on es poden percebre millor les desigualtats existents entre dones i homes i com aquestes afecten la vida de les persones. En aquest sentit, les administracions públiques d’àmbit municipal esdevenen agents clau en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat. La seva proximitat amb la ciutadania permet que puguin atendre millor i de forma més directa les seves necessitats, els seus interessos i les seves inquietuds.

Amb aquest objectiu l’Ajuntament de Palma està elaborant el Pla d’igualtat de gènere (2017-2021), que, amb una vigència de quatre anys, es constituirà com l’eina fonamental per a treballar en l’eliminació de les desigualtats de gènere i la promoció de la igualtat entre dones i homes a Palma, articulant els objectius i les accions que s’han de desenvolupar a la ciutat durant aquest període.

Procés d’elaboració del Pla d’igualtat de gènere 2017-2021

La confecció del Pla d’igualtat s’inicià amb l’elaboració de la diagnosi, per a conèixer la situació de partida de Palma. A partir dels resultats obtinguts amb la diagnosi s‘ha anat treballant en la definició dels objectius i les accions que s’han d’incloure al Pla. 

En les diferents fases del procés s’ha comptat amb la participació des de les diferents àrees de l’Ajuntament, així com també d’entitats i associacions de la nostra ciutat.

Amb aquesta consulta ciutadana s’obre també la participació a la ciutadania, perquè totes les persones que vulguin també puguin fer arribar les seves aportacions. 


Valoració de les aportacions

En la valoració de les aportacions realitzades no s’afegiran al Pla les propostes que no s’adeqüin a:

  • les competències municipals
  • les possibilitats pressupostàries
  • el principi d’igualtat entre dones i homes

 

PREGUNTES DE LA CONSULTA: