Política de privadesa

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES

 1. La navegació per la informació disponible al Portal Tu Fas Palma és anònima.
 2. Per a utilitzar els serveis continguts en el Portal Tu Fas Palma, la persona usuària s'hi ha de donar d'alta i proporcionar prèviament les dades de caràcter personal segons la informació específica que consta a cada tipus d'alta.
 3. Les dades aportades seran incorporades i tractades per part de l'Ajuntament de Palma d'acord amb la descripció del fitxer següent:
  • Nom del fitxer/tratament: Processos participatius
  • Finalitat del fitxer/tratament: Gestionar els processos participatius per al control de l'habilitació de les persones que participen i el recompte merament numèric i estadístic dels resultats derivats dels processos de participació o ciutadania.
  • Òrgan responsable: Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial.
  • Termini de Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es desenvolupi el procés participatiu de l'Ajuntament de Palma i sempre que no se sol·liciti la seva supressió, la seva conservació ho serà als mers efectes d'arxiu a l'empara del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i altres disposicions d'aplicació.
  • Destinataris: Els destinataris de les dades seran els diferents departaments municipals de l'Ajuntament de Palma implicats als expedients corresponents, i no es preveu la comunicació de les dades a altres Institucions. No es preveu cap transferència internacional.
 4. Drets: Els interessats tindran els següents drets:
  • A accedir a les seves dades personals i obtenir informació sobre si les seves dades estan sent tractades, la seva finalitat, l'origen (si no s'han facilitat per l'interessat), el termini previst de conservació, si s'han comunicat o es van a comunicar a un tercer i es van elaborar perfils o altres decisions automatitzades sobre els mateixos.
  • El dret d'accés fa referència a la possibilitat d'obtenir còpia de la informació obtinguda, amb l'abonament, si estigués previst en la pertinent ordenança fiscal, de la taxa corresponent.
  • A sol·licitar la rectificació de les dades personals que li concerneixin, o al fet que es completin o s'actualitzin aquelles que puguin haver sofert qualsevol modificació, mitjançant una declaració addicional.
  • A sol·licitar la supressió de les seves dades quan ja no fossin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, s'oposi al tractament, entengui que han estat tractades il·lícitament o hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal. Quan per la naturalesa del procediment s'haguessin fet públiques, s'adoptaran les mesures tècniques necessàries i raonables per fer efectiva l'execució d'aquest dret.
  • A sol·licitar la limitació del seu tractament quan s'impugni la seva exactitud fins que es rectifiquin les dades; en cas de tractament il·lícit però l'interessat s'oposi a la supressió i opti per exercir el seu dret a limitar el seu tractament; quan no siguin necessàries per a les finalitats del tractament però l'interessat les necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions; i en cas d'oposar-se al tractament per motius particulars, mentre es verifica si els interessos del responsable han de prevaler sobre els de l'interessat. En aquests casos les dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona o per raons d'interès públic justificades.
  • A oposar-se per raons d'interès particular al tractament de les seves dades, tret que el responsable del tractament consideri que existeixen motius legítims que prevalguin sobre els particulars, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
  • A presentar una reclamació davant Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), sense perjudici de qualsevol altre recurs en via administrativa o judicial, si considera que el tractament de les seves dades personals infringeix el RGPD.
 5. Com a principi general, aquest lloc web no comparteix ni revela informació obtinguda, excepte quan hagi estat autoritzat a fer-ho per part de l'usuari; quan l’autoritat judicial, el Ministeri Fiscal o la Policia Judicial li ho requereixi
 6. Per exercitar els seus drets podrà enviar un email a la següent adreça: tufaspalma@palma.cat.