Ajuntament de Palma

Rainbow colors

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

SOBRE LA PROPOSICIÓ NORMATIVA RELATIVA A L'APROVACIÓ D'UNA ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.

De conformitat amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; l’article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’inicia la tramitació per a l’aprovació d’una ordenança en matèria de transparència i accés a la informació.

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb la finalitat de millorar la participació dels ciutadans en els procediments normatius, estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública a través del web de l’administració pública competent, per a obtenir l’opinió dels subjectes i les organitzacions més representatius, potencialment afectats per la futura norma, respecte de:

 • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
 • La necessitat i l’oportunitat d’aprovar-la
 • Els objectius de la norma
 • Les possibles solucions alternatives regulatives i no regulatives

És per això que s’inicia una consulta pública, per un termini de fins el 31 de desembre, durant el qual es poden fer arribar les aportacions i les opinions referents a aquesta iniciativa normativa a través del web de l’Ajuntament de Palma.

Antecedents:

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic
 • Reglament orgànic dels drets de la ciutadania de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 36, de 03/03/2005)
 • Reglament orgànic de participació ciutadana de l’Ajuntament de Palma (BOIB núm. 187, de 31/12/2004)

APARTATS DE LA CONSULTA:

 • Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

  La transparència en l’activitat pública és un principi essencial en els estats moderns que apareix recollit en forma de diferents drets de la ciutadania en diversos preceptes de la nostra Constitució, com:

  ►l’article 20.1.d, que reconeix el dret a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió.

  ►l’article 23.1, que es refereix al dret de participar en els assumptes públics.

  ►l’article 105.b, segons el qual una llei ha de regular l’accés de la ciutadania als arxius i als registres administratius; aquesta regulació es conté a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  En el context social i tecnològic actual s’ha anat incrementant l’exigència ciutadana d’una participació efectiva en l’esfera pública, com també d’una major transparència pel que fa a les activitats i el funcionament de les administracions públiques, fet que fa convenient disposar d’una regulació que concreti, en cada àmbit municipal, les obligacions derivades dels esmentats drets.

  Així, amb aquesta iniciativa normativa, hom pretén regular de forma específica, a partir de les regles de la Llei 19/2013, els requisits i les formes d’accés a la informació pública, la transparència activa, és a dir, la informació que l’Administració ha de publicar d’ofici, el dret d’accés a la informació pública, com també el règim de reutilització de la informació pública d’acord amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

 • Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

  L’article 70bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, atribueix a les entitats locals i, especialment, als municipis, l’obligació d’impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació ciutadana. A més, segons l’article 25.2 d’aquesta mateixa Llei 7/1985, és competència dels municipis la promoció, al seu terme municipal, de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

  D’altra banda, la Llei 19/2013 disposa que les entitats locals han d’adaptar-se a les obligacions contingudes a la mateixa Llei de transparència. D’aquesta manera, l’aprovació d’aquesta futura Ordenança suposarà el procés d’adaptació a l’esmentada Llei, regulant els aspectes necessaris per a poder complir les obligacions legals en aquest àmbit municipal, i fomentant, a més, l’efectivitat del principi de transparència.

 • Objectius de la iniciativa

  L’objectiu de la futura Ordenança és completar la regulació existent en matèria de transparència, l’accés a la informació pública i la reutilització d’aquesta, i apropar-la a aquest àmbit municipal per a millorar l’efectivitat de les mesures previstes, principalment, a la Llei 19/2013 i a la Llei 37/2007, ja que el municipi és l’administració més pròxima als ciutadans i el canal immediat de participació d’aquests en els assumptes públics.

 • Possibles solucions alternatives

  Es considera adequat i necessari aprovar una norma que reguli, en l’àmbit territorial d’aquest municipi, els diferents aspectes de la transparència, l’accés a la informació pública i la reutilització d’aquesta.

RESPOSTES: